Vandra till Yttre hedane

Yttre Hedane är ett lämpligt utflyktsmål med lövträd och en artrik ängsflora.
Vackert och välbehållet lövskogsområde öster om sjön Ömmeln. Yttre Hedane hyser en artrik ängsflora. Under juni-juli är ängarna som vackrast. Det finns inte mindre än 13 olika trädarter växer i reservatet. Hassel, Alm, Ask, Lind, Lönn och Ek är vanliga inslag.

Två gårdar har funnits inom reservatet. Den äldsta finns omnämnd som skattelagt torp i jordeböckerna redan på 1580-talet. En magasinsbyggnad finns kvar i den norra delen av reservatet, men i övrigt är det endast husgrunder som påminner oss om var gårdarna varit placerade. Odlingsmarken och gårdsmiljöerna hävdas idag genom årlig slåtter. För att ta sig med bil till reservatet kör man till Åmål och därefter väg 164 mot Bengtsfors. Vid sjön Nedre Kalven går en väg norrut till reservatet. Reservatet är skyltat från väg 164 med en liten blå skylt. Från Gransjön, några kilometer sydost om Svanskog, går en markerad vandringsled till reservatet. En liten skylt visar på parkeringsplats där leden böjar. Leden är ca 2 km.
Öppettider
INFO
Plats
Året runt
Namn
Yttre Hedane
Adress
Yttre Hedane
662 96 Svanskog
Kommun: Säffle
Beskrivning
Reservatet bildades för att bevara ett gammalt odlingslandskap med rester av lövängar och spår efter äldre tiders hamling samt att ge den naturliga ängsfloran och ädellövvegetationen en möjlighet att överleva.
Vägbeskrivning
Rv 45 mot Åmål, sväng höger mot Svanskog 17, kör ca 15 km.
Tillbaka
Svanskog
Besök hemsida
Historia
Natur
Natursevärdheter
Vandra